ความตายของ อีวาน อิลิช (The Death of Ilvan Ilyich)
แผนปลุกผี (Make The Corpse Walk)
หลั่งเลือดวันดวล (The Quick and The Death)
ขอฝืนลิขิตฟ้า (Colony)-หนังสือรางวัลฮิวโก/ Hugo Award-
คนอเมริกันกับงานของเขา
อนุสสร นายแพทย์ ทองอยู่ จั่นบุญมี รวมบทความทางวิชาการและปกิณณกะ
ประวัติ งาน และเกียรติคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) คาถาแปล สัจจธรรม เกิด-ตาย กายนครคำกลอน
เรื่องสั้นจากศุภมิตร
สัมมาทิฏฐิ
การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจทางปกครองของกฎหมายไทย อนุสรณ์ นายส่ง ยุวบูรณ์
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2-4 ตุลาคม 2535
หลักพระพุทธศาสนา แสดงอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นแรก พ.ศ.2499
ราชสกุลวงศ์ หนังสืออนุสรณ์ นายสนั่น บุณยศิริพันธ์ เจ้าของโรงพิมพ์พระจันทร์
หลักราชการ ลัทธิเอาอย่าง และ โคลนติดล้อ , ปาฐกถาธรรม อนุสรณ์ หลวงจำลองศุภลักษณ์ (ทองคำ นิยมนาค)
หนังสืออนุสรณ์ หลวงประจักษ์สรรพากร (โกย ประจวบเหมาะ)
กิเลสเปรียบเหมือนสายน้ำ และ ธรรมะอื่นๆ หนังสืออนุสรณ์พลโท พลอากาศโท พระศิลปศัสตราคม (ภักดิ์ เกษสำลี)
เทศาภิบาล หนังสืออนุสรณ์ นางบุญร่วม บุญวัฒน์
จากฟ้าสู่ดิน โอวาทท่านลื่อโจ๊ว เทพยดาผู้กอปรด้วยพรหมวิหารสี่ หนึ่งในแปดเซียน
หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2545
บทความ-สารคดีของ คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม2
เหนือเกล้าชาวไทย หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย หนังสืออนุสรณ์ พลเอกประพัทธ์ กุวานนท์
กฎแห่งกรรม หนังสืออนุสรณ์ พลเรือตรี ชอบ ศิริวัฒน์
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภูมิพลมหาราช รัชกาลที่9
การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
ฟินวัน สแควร์ (FIN ONE SQUARE) วารสารราย 2 เดือน ของบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
หนังสือมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2496 *หนังสือที่เปิดตำนานชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์*
เพชร จากพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ประวัติหลวงพ่อปาน(พระครูวิหารกิจจานุการ)วัดบางนมโค
มุตโตทัย ธรรมเทศนา พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และ โอวาทพระอาจารย์ลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พุทโธโลยี
โสณนันภชาดก,สุวัณณสามชาดก,จันทคาธชาดก แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางโสภิตบรรณารักษ์ (มารดาจอมพล ถนอม)
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 หนังสืออนุสรณ์ น.ส.ธิติ บุนนาค
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่6และรัชกาลที7
ตำราพิชัยสงครามของซุนวู หนังสืออนุสรณ์ นายสุพีร์ จิวาลักษณ์
อย่า-นะ-อย่า หนังสืออนุสรณ์ นางนราธิราชภักดี (สวน วีระโยธิน) *ปกชำรุด*
พุทธศาสนาต่างนิกาย
พลังแห่งสติ
พระไตรปิฏกฉบับย่อ
คำสั่งพ่อ หนังสืออนุสรณ์ นายปรุง ขีตตะสังคะ
พุทธาทิรัตนกถา หนังสืออนุสรณ์ นางงิ้ว และ นางแปลก สุชาตวุฒิ
แม่ พระในบ้าน พระธรรมเป็นแม่คุ้มครองโลก หนังสืออนุสรณ์ คุณหญิงหอม ตรังคภูมาภิบาล (หอม ปันยารชุน)
พระพุทธศาสนากับลัทธิคอมมิวนิสม์
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ฉบับได้รับพระราชทานรางวัล เล่ม๒
ตำนานเมืองเพชรบุรี
ธัมมปทัฏฐกถาภาคหนึ่ง
ใครหนักแผ่นดิน
ยอดรักยอดเสน่หา (Night Music)
ใต้ต้นกิงโก้ (Under The Ginkgo Tree)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่